Kitüntetések, díjak

 

MÓCSY EMLÉKÉREM

    Mócsy emlékérem szabályzat

A korábban egyesületi formában működött Állatorvosi Kamarák Szövetsége Mócsy professzor úr emlékére és szellemiségének megőrzésére és továbbvitelére Emlékérmet alapított. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, mint köztestület létrehozásáról rendelkező törvény külön megjelöli a Kamara feladatai között, hogy az illetékes szervnél kitüntetés adományozását kezdeményezi.

   A Magyar Állatorvosi Kamara küldöttközgyűlése a Mócsy emlékérem adományozásának szép hagyományát
   továbbviendő, alapszabályában külön is rendelkezik az emlékéremről:

Az Alapszabály II.2.§.(22.) szerint a MÁOK feladatai közé tartozik "az eddig egyesületi formában működő kamara által alapított Mócsy emlékérem kitüntetés további kiiadása és szabályzatának folyamatos karbantartása, esetleg új célkitűzésének megvalósítása, mely mindenkor Mócsy János professzor szellemiségét sugározza".
A Kamara kiemelt feladatának tartja a gyakorló állatorvos tevékenységének, megbecsülésének és társadalmoi elismertségének folyamatos növelését, ennek szellemében a Mócsy emlékérmet elsősorban a hazai gyakorló állatorvosok munkájának elismerésére, és az ezen a területen kiemelkedő tevékenységet felmutatók jutalmazására kívánja adományozni.

    Fentiek szellemében a küldöttközgyűlés az alábbi szempontok szerint javasolja az emlékérem odaítélését:

Az Emlékérmet elsősorban hazai, kiemelten indokolt esetben külföldi személynek ítéli oda a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége.
A kitüntetés azon személyeknek adható, aki magánállatorvosi tevékenységet folytat vagy folytatott, és az állatorvos társadalom összérdeke céljainak elérésében, az állatorvosi gyakorlati munka végzésében, az állatorvostan-hallgatók gyakorlati képzésében elismert, eredményes munkásságot folytatott.
Az emlékérem adományozására évente egy alkalommal a MÁOK területi szervezetei elnökségei javaslatai alapján az OKtatási Bizottság készíti elő a javaslatokat (Alapszabály III.9.§. 3. bek. f pontja szerint), és a döntést a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége hozza meg.
Az Emlékérmet a MÁOK elnöke az Állatorvos-tudományi Egyetem diplomakiosztó ünnepségén adja át.
Évente két, kivételesen 4 személy tüntethető ki.
A Magyar Állatorvosi Kamara, a magyar állatorvosok köztestülete a Mócsy Emlékérem adományozásáról az Emlékérem átadásával egyidőben oklevelet is ad a díjazottnak, és szakmai kiadványokban is ismerteti a kitüntetettek neveit és szakmai tevékenységük, életútjuk főbb eseményeit, ezzel is példát mutatva a következő állatorvos generációk számára.

 
    A Mócsy Emlékérem eddigi díjazottjai:
 
   2000  Dr. Gráf Zoltán, Dr. Tömkő Pál, Dr. Vajdovich Károly
   2001  Dr. Szabó Tamás, Dr. Krajcsovics László, Dr. Kökény Gábor
   2002  Dr. Bölcskei István, Dr. Kálvin Mihály
   2003  Dr. Felkai Ferenc, Dr. Götli István, Dr. Nagy László
   2004  Dr. Jánosi István, Dr. Vona Ferenc
   2005  Dr. Marosi Jenő
   2006  A díj nem került kiadásra
   2007  Dr. Mátray Árpád
   2008  Dr. Kégl Tamás, Dr. Mile Sándor
   2009  A díj nem került kiadásra
   2010  A díj nem került kiadásra
   2011  Dr. Pardavi Andor, Dr. Móré Attila
   2012  Dr. Horváth László (Bács-Kiskun megye), Dr. Mezősi László, Dr. Mináry Péter
   2013  A díj nem került kiadásra
   2014  A díj nem került kiadásra
   2015  Dr. Szinku Mihály, Dr. Molnár Rezső
   2016  Dr. Boros Imre, Dr. Mohai Imre
   2017  Dr. Bertóti Béla, Dr. Kárpáti Lászó, Dr. Gál Sándor
   2018  Prof. Dr. Varga István  
   2019  Dr. Varga József
   2022  Dr. Bognár Lajos

  ________________________________________________

 
   Az "Év állatorvosa" díj
 
   (alapítva: 2002. március 6-án)
   Hatályos: 2009. január 01-től
 
   A díjat a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) évente annak az állatorvosnak adományozza, aki a közvélemény előtt az állatorvosi Kart példamutatóan képviseli, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a magyar állatorvosi közösség érdekeinek érvényesítése és szélesebb körű társadalmi elismertsége érdekében, az állatorvosi hivatásról pozitív képet mutatva.
 
  A díjra jelölés feltételei:
      - a jelölt magyar állampolgár;
      - a jelölt állatorvosi végzettséggel rendelkezik;
      - a jelölt büntetlen előéletű;
      - a jelölt tagja a Magyar Állatorvosi Kamarának (kivételes esetben a díj nem kamarai tagnak is adományozható).
 
  A díjra jelölés határideje: minden év október 31.
 
A díjra bármely kamarai tag jelölhet általa alkalmasnak tartott és a jelölés feltételeinek megfelelő állatorvost.
A jelölést a MÁOK Országos Irodájára írásban, a jelölési határidőig lehet eljuttatni.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő kamarai tag nevét és kamarai nyilvántartási számát, a jelölt nevét, a díjra jelölés rövid indoklását. Minden kamarai tag csak egyetlen jelöltet ajánlhat, több tag jelölése esetén a jelölés érvénytelen.
A jelölési határidő lejártát követően a MÁOK Országos Irodája a díjra jelölteket listába veszi. A MÁOK Elnöksége a díj odaítéléséről döntő küldöttközgyűlés előtti ülésén ellenőrzi és véleményezi a jelöléseket abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a kiírásban megfogalmazott feltételeknek.
A díjat a MÁOK Küldöttközgyűlése ítéli oda a díjban megjelölt évet megelőző év utolsó küldöttközgyűlésén titkos szavazással. A díjat a legtöbb támogató szavazatot megszerzett jelölt kapja. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni, amikor is már csak a két legtöbb szavazatot elért jelöltre lehet érvényesen szavazni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a díjat a MÁOK országos Elnöksége titkos szavazással ítéli oda a két legtöbb szavazatot elért jelölt egyikének.
A díj átadásának időpontjáról és helyszínéről a MÁOK országos Elnöksége dönt.
 
A díjazott a Kamara számára az „év embere”.
Az „év állatorvosa …” címet jogosult használni. Nyilatkozataiban az állatorvosi Kar értékeit hangsúlyozza, a magánállatorvoslás érdekeit közvetíti a nyilvánosság felé az év során.
 
A díjat első alkalommal 2002. évben a küldöttközgyűlés a díjszabályzat elfogadásával egyidőben ítélte oda.
 
A módosítás elfogadva 2008. december 09-én a Magyar Állatorvosi Kamara országos küldöttközgyűlése által.
 
 
   Az "Év Állatorvosa" 
 
   2005-ben    Dr. Lorászkó Gábor
   2006-ban    Dr. Sótonyi Péter
   2007-ben    Dr. Gönczi Gábor
   2008-ban      Nem került kiadásra
   2009-ben      Nem került kiadásra
   2010-ben     Dr. Bánfi András
   2011-ben       Nem került kiadásra
   2012-ben     Dr. Pintér Zsolt
   2013-ban     Dr. Papp Ibolya
   2014-ben     Dr. Zsoldos László
   2015-ben       Nem került kiadásra
   2016-ban     Dr. Koósz Attila   
   2017-ben     Dr. Simanovszky Zoltán
   2018-ban     Dr. Csikós Károly
   2019-ben     Dr. Demjén Zsófia
   2020-ban    Dr. Csuta Lajos
 
   ______________________________________________
 
   Magyar Állatorvosi Kamara Állatvédelmi díja
 
   Alapítva: 2004. október 14-én
   Alapító: Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK)
   A Magyar Állatorvosi Kamara Állatvédelmi díj-a erkölcsi-szakmai elismerés, formája oklevél.
 
   A díjra jelölés határideje: minden év október 31.
 
  A díjra a MÁOK bármely tagja jelölhet általa alkalmasnak tartott és a jelölés feltételeinek megfelelő természetes személyt vagy szervezetet.
A jelölést a MÁOK Országos Irodájára írásban, a jelölési határidőig lehet eljuttatni.
 
   A díjra jelölés feltételei:
- a jelölt magyar állampolgárságú természetes személy vagy Magyarországon engedéllyel működő szervezet (egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy jogi személy);
- a természetes személy jelölt büntetlen előéletű;
- a természetes személy jelölt tagja a Magyar Állatorvosi Kamarának (kivételes esetben a díj nem kamarai tagnak is adományozható).
 
   Díjazható az állatvédelmi szempontból példa értékű, haladó szemléletű, tudományosan megalapozott vagy tudományos igényű egyszeri, többszöri vagy folyamatos cselekedet, törekvés, teljesítmény.
Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a jelölés az állatok egészségügyével is összefüggő.
 
   A díjazás folyamata:
Csak kamarai tag állatorvos nyújthat be a MÁOK országos irodáján részletes indoklással ellátott írásbeli, saját kezű aláírással ellátott jelölést a díjra a MÁOK Elnökségének címezve.
A jelölés határidejéig lehet beadni a tárgyévi díjra jelölést, az ezután érkező javaslatok már csak a következő évi díjazásnál vehetőek figyelembe (a MÁOK Elnöksége ez alól kivételt tehet).
A díjra jelöltek listáját a MÁOK országos irodája állítja össze és továbbítja a MÁOK Elnökségének, amely dönt, és a jelöltek közül lehetőleg évente csak egy díjazottat választ.
A MÁOK elnöke, alelnöke és főtitkára írja alá a díjat igazoló oklevelet.
 
   A díj átadásának körülményeiről a MÁOK Elnöksége határoz, a díj átadására ünnepélyes körülmények között országos kamarai rendezvényen (pl. országos küldöttközgyűlésen) vagy lehetőség szerint az Állatorvostudományi Egyetem ünnepi tanácsülésén vagy évnyitóján kerül sor.
 
 
   a Magyar Állatorvosi Kamara Állatvédelmi díjának eddigi díjazottjai:
 
   2007-ben Misina Természet- és Állatvédő Egyesület
   2008-ban nem került kiadásra
   2009-ben nem került kiadásra
   2010-ben nem került kiadásra
   2011-ben Dr. Szinesi András állatorvos
   2012-ben nem került kiadásra
   2013-ban nem került kiadásra
   2014-ben Zsámboki Balázs rendőr zászlós
   2015-ben nem került kiadásra
   2016-ban nem került kiadásra
   2017-ben nem került kiadásra
   2018-ban Dr. Fodor Kinga állatorvos
   2019-ben Dr. Végh Ákos állatorvos
 
 
  A fenti szabályzatot a MÁOK országos Küldöttközgyűlése 2019. május 8-i ülésén fogadta el.