Adatkezelési Tájékoztató

A Magyar Állatorvosi Kamara

EGYSÉGES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapjaink látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és honlapjaink adatvédelmi szabályairól.

 

 1. Milyen alapelveket követünk?

 

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
 4. minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 1. Kik vagyunk?

 

A szervezetünk megnevezése:  Magyar Állatorvosi Kamara országos szervezete

Címünk: 1078 Budapest, István u. 11. fsz.1.

Telefonszámunk: +36 1 413 2490

Honlapjaink: https://maok.hu/https://www.petvetdata.hu/https://forum.maok.hu/

E-mail címünk: maok@t-online.hu

Adószámunk: 18156656-1-42

Kamarai jegyzékszámunk: 7PK 60787/1996/4

Kamaránk a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére kötelezett. Az adatvédelmi tisztviselőnk dr. Albert Ágota, elérhetősége: adatvedelem@maok.hu.

 

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (mint a Magyar Állatorvosi Kamarával közös adatkezelő) részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban. 

Az érintettekkel kapcsolatban kezelt adatokat a 2-4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az érintettek az adatvedelem@maok.hu e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban egy hónapon belül megküldjük az érintettek által megadott elérhetőségre. 

A honlapunkon található sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

 1. Milyen adatokat kezelünk?

 

 1. Adatszolgáltatás

Amennyiben a személyes adatokat Ön, mint érintett bocsátja a rendelkezésünkre kérjük, hogy az adatok közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet az adott adatkezelés cél telje-sülésének.

Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása az adatkezelésre:

 • amennyiben az adatszolgáltatásra jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében van szükség, ezen kötelezettségünk teljesítése lehetetlenné válik
 • amennyiben az adatszolgáltatásra szerződés előkészítése érdekében van szükség, abban az esetben az adatszolgáltatás elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi
 • hozzájárulás meg nem adása esetén nem valósulhat meg a hozzájárulás kérésének alapjául szolgáló adatkezelés.

Az érintettekkel kapcsolatban nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt beleértve a profilalkotást is.

 1. Közfeladatunk ellátása

Köztestületként végzendő feladataink során adatkezelésünk közérdekű, vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatunk végrehajtásához szükséges. Ide tartoznak azok a tevékenységek, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk alapján végzünk, valamint azok is, amelyek során szerződéseinket előkészítjük, megkötjük, illetve teljesítjük.

 

 1. Adatkezelés az érintettek hozzájárulása alapján

Amennyiben az adatkezelésünk az érintett hozzájárulásán alapszik, abban az esetben az érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja. Amennyiben különleges adatot kezelünk hozzájárulás alapján – azt tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjára – az Ön kifejezett hozzájárulása alapján tehetjük csak meg.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy közfeladatunk ellátása érdekében bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk, illetve a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Honlapunkkal kapcsolatos adatkezeléseink

 

A Regisztráció és a Hírlevélre való feliratkozás, illetve a velünk való kapcsolattartása során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy korlátozásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 8 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

 1. Hírlevél célú adatkezelésünk

 

Ön a Hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás során tett nyilatkozatával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön megadott nevét és e-mail címét a Hírlevél küldéshez felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából kezeljük és

 • az Ön részére kamarai információkat, valamint
 • tájékoztatókat és ajánlatokat küldhetünk és/vagy
 • hírlevelet továbbíthatunk.

Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében együttesen adhatja meg, illetve azt ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk.

 

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Kamaránk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Kamaránk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Kamaránkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Kamaránk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
 • élhet adathordozhatósági jogával (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). A panasz benyújtható az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Hivatali kapu – Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

 

 

 1.  
 2. Helyesbítéshez való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettek jogosultak arra, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, illetve kötelesek vagyunk arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintettek személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
 • az érintettek visszavonják a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulásukat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintettek tiltakoznak az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az érintettek személyes adatait jogellenesen kezeltük,
 • az érintettek személyes adatait az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk az érintettek személyes adatát és azt a fentiek alapján törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintettek kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnünk az adatot amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre korlátozzuk az adatkezelést amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintettek vitatják a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintettek ellenzik az adatok törlését és ehelyett kérik azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintettek jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetünk.

Azt az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettek kérésére tájékoztatjuk az érintettet e címzettekről.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintettek jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintettek által számunkra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha

 • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, abban az esetben az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhassanak az érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 1.  Az érintetti jogok érvényesítése

Az érintettek kérelmére tájékoztatást adunk az érintettek általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az érintettek személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintettek a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthatunk fel vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettek által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban fordulhat panasszal a Hatósághoz.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az érintettek tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Az érintettek a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressenek meg minket.

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Infotv.)
 • Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltató tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (MÁOK tv.)
 • a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Állatvédelmi tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 

 1.  Adatkezelési tájékoztató módosítása

Szervezetünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://maok.hu/adatvedelmi_tajekoztato weboldalon történik.

 

Budapest, 2022. június 2.

 

 

 


 

 

1. sz. melléklet – adatfeldolgozóink

 

 

 

Kamaránk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

MÁOK Kft

1078 Budapest, István u. 11. mfsz.1.

adatbázis kezelés

NÉBIH

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

tárhely szolgáltatás

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

tárhely szolgáltatás

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

adatbázis karbantartás és feldolgozás,

 

 

A hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozóink

 

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

tárhely szolgáltatás

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

adatbázis karbantartás és feldolgozás,

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

hírlevél küldés

 

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

 

 


 

2. sz. melléklet – Magyar Állatorvosi Kamara adatkezelései

 

 

Magyar Állatorvosi Kamara hivatalos oldala

 

 

https://maok.hu/

 

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

 

Jogalap

 

Kezelt adatok

 

Időtartam

 

Honlapok látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére, statisztikai célok

közérdekű feladatunk teljesítése

 

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

 

2 év

Tagjainkkal kapcsolatos adatkezelések

cél tagjainkkal kapcsolatos adatkezelés (tagfelvétel, továbbképzés, tájékoztatás, küldöttgyűlések lebonyolítása stb.). a MÁOK törvény alapján

a közérdekből nyilvános adatok kezelése esetén az Infotv. rendelkezéseit figyelembe véve járunk el

közérdekű feladatunk teljesítése

 

a MÁOK törvényben meghatározott, illetve egyéb, a Kamara feladatainak ellátásához szükséges adatok

 

jogszabály által előírt időtartam

Kapcsolattartás tagjainkkal e-mail útján

tájékoztatás, megkeresésekre válasz

közérdekű feladatunk teljesítése

 

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által szolgáltatott adatok

3 év

Adatok kezelése járványhelyzetben

kamarai rendezvényeken résztvevő személyek adatainak járványügyi kontaktkutatás céljából kezelése, illetve a rendezvénynek helyt adó szervezet számára átadása

közérdekű feladatunk teljesítése

rendezvényen résztvevők neve és kontaktadatai (e-mail cím, telefonszám)

rendezvény időpontjából számított 2 hónap

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb tagsági szolgáltatások nyújtása, tagjaink továbbképzési pontjainak vezetése, zárt honlap-oldalakra való jogosultság biztosítása, értesítés üzemszünetről, szervezetünk elérhetőségének módosulásáról, stb.

hozzájárulás

név, tagsági azonosító, e-mail cím, szervezeti hovatartozás

 a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél szolgáltatás

A kamarai tagok és a feliratkozottak tájékoztatása a friss kamarai hírekről, információkról, ajánlatokról

hozzájárulás

név, tagsági azonosító, e-mail cím

hírlevélről történő leiratkozásig, illetve az adatkezelés megszűntetéséig

Honlapon szereplő fényképekkel, videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

Kamara életének, választott tisztségviselőknek, díjazottaknak a bemutatása

 

közérdekű feladataink teljesítése, illetve nem tömegfelvételnek minősülő felvételek esetén hozzájárulás

név, tisztség, képmás, cselekedet, felvételből levonható következtetések

nem selejtezhető, illetve hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig

Kamaránkhoz érkezett álláspályázatokkal kapcsolatos adatok kezelése

az adatkezelés célja a kamaránknál megnyíló pozíciók betöltése, a jelentkezők adatainak kezelése, interjúk lefolytatása, a jelölt kiválasztása, szerződés kötése (közérdekű feladataink teljesítése körében)

közérdekű feladataink teljesítése

illetve

a jelentkező hozzájárulása adatainak továbbkezeléséhez

név, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím), végzettség és egyéb, az érintett által az önéletrajzba, motivációs levélbe foglalt személyes adat, illetve az interjú során készült feljegyzésben foglalt személyes adatok

a beérkezett pályázatok a pozíció betöltése után a jogorvoslati határidővel megsemmisítésre kerülnek, kivéve ha a jelentkező hozzájárul adatainak továbbkezeléséhez, ez esetben a hozzájárulásban szereplő időtartam (maximum 1 év)

Kamaránkhoz érkezett álláspályázatokkal kapcsolatos adatok kezelése

az adatkezelés célja a kamaránknál megnyíló pozíciók betöltése, a jelentkezők adatainak kezelése, interjúk lefolytatása, a jelölt kiválasztása, szerződés kötése

(nem közérdekű feladataink teljesítésével kapcsolatban)

szerződés előkészítése

illetve

kamaránk jogos érdeke (a kiválasztás után a jogorvoslati határidő leteltéig)

illetve

a jelentkező hozzájárulása adatainak továbbkezeléséhez

név, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím), végzettség és egyéb, az érintett által az önéletrajzba, motivációs levélbe foglalt személyes adat, illetve az interjú során készült feljegyzésben foglalt személyes adatok

a beérkezett pályázatok a pozíció betöltése után a jogorvoslati határidővel megsemmisítésre kerülnek, kivéve ha a jelentkező hozzájárul adatainak továbbkezeléséhez, ez esetben a hozzájárulásban szereplő időtartam (maximum 1 év)

Egyéb ügyfelekkel kapcsolatos

adatkezelés

Kérdésekre, panaszokra válaszadás, kapcsolattartás a honlap nem kamarai tag látogatóival

közérdekű feladataink teljesítése

 

 

név, e-mail cím, egyéb, az érintett által a kapcsolatfelvétel, illetve a panasz kezelése során megadott adat

5 év, panasz esetén a panasz kivizsgálásának lezárulta után 5 év (kivéve, ha jogszabály alapján hosszabb a megőrzési idő)

Etikai eljárás kezdeményezésével kapcsolatos adatkezelés

(a részletes szabályokat a vonatkozó szabályzat tartalmazza, mely elérhető itt)

A panaszos az eljárás során kérheti a személyes adatai zártan kezelését.

közérdekű feladataink teljesítése

a panaszos által a bejelentésben megadott saját, illetve a bepanaszolt személy személyes adatai

etikai eljárás megszűnése illetve a határozat jogerőssé emelkedése után 10 év

 

 

A weboldal látogatóinktól csak akkor kérjük a fent megjelölt személyes adataikat, ha regisztrálni vagy bejelentkezni szeretnének.

A regisztráció és bejelentkezés során a megadott személyes adatokat csak annyiban kapcsolhatjuk össze a látogatóink beazonosításával, hogy eldönthessük, jogosult-e a honlap azon részeinek látogatására is, amely részek csak a kamarai tagok, vagy a regisztrál személyek számára biztosított. 

 


 

3. sz. melléklet – Magyar Állatorvosi Kamara hivatalos oldala - PetVetData

 

 

Magyar Állatorvosi Kamara hivatalos oldala - PetVetData

 

 

 

https://www.petvetdata.hu/

 

 

Tevékenység  megnevezése és az adatkezelés célja

 

Jogalap

 

Kezelt személyes adatok köre

 

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

közérdekű feladataink teljesítése

 

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

nem selejtezhető

Ebregiszter

 

Kutyák jogszabály által előírt kötelező nyilvántartás

közös adatkezelő: NÉBIH és MÁOK

 

kapcsolattartó (adatvédelmi kérdésekben elsődlegesen választ adó) közös adatkezelő: NÉBIH

https://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

közérdekű feladat teljesítése

 

1998. évi XXVIII. törvény

a) az eb tulajdonosának neve, címe,

b) az ebtartó neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme,

c) az eb fajtája vagy fajtajellege vagy a keverék mivoltára való utalás, neme, születési ideje, színe, hívóneve,

d) az eb tartási helye,

e) a beültetett transzponder sorszáma, a beültetés időpontja, a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma,

f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma,

g) az eb oltási könyvének száma, az azt kiadó szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja,

i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyag, annak gyártási száma, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma,

j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának ténye, időpontja,

k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél száma, kiállításának időpontja, a kiállító szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma,

l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adat,

m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolata.

 

 

jogszabályban foglalt kötelezettség alapján

 

Kisállat útlevéllel rendelkező kutyákkal kapcsolatos nyilvántartás

 

közös adatkezelő: MÁOK és NÉBIH

 

kapcsolattartó (adatvédelmi kérdésekben elsődlegesen választ adó) közös adatkezelő: MÁOK

közérdekű feladat teljesítése

 

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

(ill. vonatkozó uniós rendelet)

a) az állat és a tulajdonos azonosító adatai,

b) a jogszabály által előírt esetben szükséges szerológiai vizsgálat eredménye, valamint

c) az állat védőoltása, és egyéb, jogszabályban vagy szakmai indok alapján előírt kezelése, továbbá minden, az állat egészségére vonatkozó lényeges információ

 

jogszabályban foglalt kötelezettség alapján

 

Kisállat útlevéllel rendelkező egyéb állatokkal kapcsolatos nyilvántartás

 

adatkezelő: MÁOK

 

közérdekű feladat teljesítése

 

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

(ill. vonatkozó uniós rendelet)

a) az állat és a tulajdonos azonosító adatai,

b) a jogszabály által előírt esetben szükséges szerológiai vizsgálat eredménye, valamint

c) az állat védőoltása, és egyéb, jogszabályban vagy szakmai indok alapján előírt kezelése, továbbá minden, az állat egészségére vonatkozó lényeges információ

 

 

jogszabályban foglalt kötelezettség alapján

 

Transzponderrel megjelölt kisállatokkal kapcsolatos nyilvántartás

 

adatkezelő: MÁOK

 

hozzájárulás

 

az állat tulajdonosának teljes neve, lakcíme, telefonszáma,

e-mail címe

az állattal kapcsolatba kerülő állatorvos személyes adatai

az állat azonosító adatai

 

 

a hozzájárulás visszavonásáig, ill. az állat bejelentett elhullásától számított 30 év

Regisztráció a https://www.petvetdata.hu/ adatbázisához

Cél az adatbázisba adatok felvitele jogszabályi kötelezettség, illetve a MÁOK belső szabályzata alapján, zárt honlap-részekre való jogosultság biztosítása, értesítés üzemszünetről, szervezetünk elérhetőségének módosulásáról, stb.

 

 

A PetVetData adatbázisába regisztrálni jogosultak köre:

olyan állatorvosok, akik szolgáltató állatorvosok és valamely érvényes praxisengedélyes szolgáltatónál be vannak jegyezve közreműködő állatorvosként

A regisztráció nem automatikus, hanem a MÁOK jóváhagyáshoz kötött

közérdekű feladataink teljesítése

 név, MÁOK tagnyilvántartási szám („kamarai szám”), praxisengedély száma, irányítószám, település, utca/házszám, e-mail cím,

számlázáshoz név, irányítószám, település, utca, házszám, adószám

szállításhoz (postázáshoz) név, irányítószám, település, utca, házszám

 

kapcsolattartás érdekében (opcionális): mobil, telefon, telefax száma

 a regisztráció megszűnése után 30 év

 

Transzponder, kisállat útlevél száma alapján keresés

(nyilvános keresés regisztráció nélkül)

 

nem tartozik a GDPR hatálya alá

 

Állatvédelmi tv. alapján meghatározott nem személyes adatok

 

Ügyfelekkel, látogatókkal kapcsolattartás

kérdések megválaszolása, észrevételek, panaszok kezelése

közérdekű feladataink teljesítése

 

 

a kapcsolattartás során, panaszbejelentés esetén az ügyfelek által megadott személyes adatok

5 év, szerződéses kapcsolat esetén a szerződés megszűnése után 10 év

     

 

A https://www.petvetdata.hu/ adatbázisába adatokat bevinni és azokat lekérdezni, módosítani csak azok az állatorvosok tudnak, akiknek ehhez belépési jogosultsága van. A belépési jogosultságot egyedi elbírálás alapján a MÁOK biztosítja.


Regisztráció (belépési jogosultság) nélkül nyilvános kereséssel a nyilvántartásban az ellenőrizhető bárki számára, hogy az adott azonosítóval (transzponder számmal, kisállat útlevél számmal) rendelkező állat szerepel-e a nyilvántartásban. Amennyiben a keresés eredményes, akkor megjelennek az állat alapvető adatai (transzponder száma, neve, fajtája, faja), ám személyes adatot nyilvános keresés alapján a PetVetData nem ad ki. Amennyiben a kereső személynek további adatra van szüksége, például a tulajdonos adataira, azokhoz csak az oldalra belépési jogosultsággal rendelkező állatorvosok férhetnek hozzá.

 A PetVetDatába belépési jogosultsággal rendelkező személyek kötelesek minden esetben a GDRP, illetve az Infotv. követelményeinek megfelelően eljárni és tartózkodni a jogosulatlan adatkezelés bármilyen formájától.

Az adatkezelési szabályok megsértése, illetve a jogosulatlan adatkezelés az állatorvosi kamarai tagsággal rendelkező regisztráltak esetében – egyéb jogkövetkezmények mellett – etikai eljárást vonhat maga után.

 

 


 

4. sz. melléklet - Magyar Állatorvosi Kamara hivatalos oldala - fórum

 

 

Magyar Állatorvosi Kamara hivatalos oldala - fórum

 

 

https://forum.maok.hu/

 

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

 

Jogalap

 

Kezelt adatok

 

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére, statisztikai célok

közérdekű feladataink teljesítése

 

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

 

2 év

Regisztráció a honlapon

Cél a regisztrált felhasználók számára fórum-lehetőség biztosítása. A regisztrálás a Kamara jóváhagyásával lesz érvényes, regisztrálni csak kamarai tag tud.

 

hozzájárulás

 

név, tagnyilvántartási szám, e-mail cím, felhasználó név

 

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 

Fórum

A felhasználók bejegyzéseiben szereplő személyes adatok kezelése.

A fórum moderált.

 

hozzájárulás

 

név, tagsági azonosító, e-mail cím, felhasználó név, a bejegyzésben szereplő egyéb személyes adatok

 

az adatkezelés fennállásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 

A fórum szolgáltatásai csak regisztrált kamarai tagjaink számára érhető el.

A Regisztráció és a fórum szolgáltatásainak használata során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszavának védelmére fokozott figyelmet fordítson a visszaélések elkerülése érdekében.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy korlátozásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztráció törlése (a hozzájárulás visszavonása) nem jelenti egyben a felhasználó regisztráció törlése előtti hozzászólásainak automatikus törlését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az adminisztrátorok jogosultak minden nicknév használatának korlátozására, megváltoztatásának kezdeményezésére és/vagy törlésére, amennyiben a regisztrált felhasználó megsérti a Fórum felhasználási feltételeit, moderációs irányelveit vagy jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

A honlapjainkkal és az Ön adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel Ön a jelen tájékoztatónk elején megadott e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 


 

5. sz. melléklet – Sütikezelésünk

 

 

 

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Szervezetünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Kamaránk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Szervezetünk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

 1. Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

mywbsidAdmin, language, cookieconsent_status

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

optimizelySegments,

optimizelyBuckets

igényel

személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

10 év

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

_gaexp

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

2 év

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat: