Kitüntetések, díjak

Mócsy emlékérem

Mócsy emlékérem szabályzat

A korábban egyesületi formában működött Állatorvosi Kamarák Szövetsége Mócsy professzor úr emlékére és szellemiségének megőrzésére és továbbvitelére Emlékérmet alapított. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, mint köztestület létrehozásáról rendelkező törvény külön megjelöli a Kamara feladatai között, hogy az illetékes szervnél kitüntetés adományozását kezdeményezi.

A Magyar Állatorvosi Kamara küldöttközgyűlése a Mócsy emlékérem adományozásának szép hagyományát továbbviendő, alapszabályában külön is rendelkezik az emlékéremről:

Az Alapszabály II.2.§.(22.) szerint a MÁOK feladatai közé tartozik "az eddig egyesületi formában működő kamara által alapított Mócsy emlékérem kitüntetés további kiiadása és szabályzatának folyamatos karbantartása, esetleg új célkitűzésének megvalósítása, mely mindenkor Mócsy János professzor szellemiségét sugározza".
A Kamara kiemelt feladatának tartja a gyakorló állatorvos tevékenységének, megbecsülésének és társadalmi elismertségének folyamatos növelését, ennek szellemében a Mócsy emlékérmet elsősorban a hazai gyakorló állatorvosok munkájának elismerésére, és az ezen a területen kiemelkedő tevékenységet felmutatók jutalmazására kívánja adományozni.

Fentiek szellemében a küldöttközgyűlés az alábbi szempontok szerint javasolja az emlékérem odaítélését:

Az Emlékérmet elsősorban hazai, kiemelten indokolt esetben külföldi személynek ítéli oda a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége.
A kitüntetés azon személyeknek adható, aki magánállatorvosi tevékenységet folytat vagy folytatott, és az állatorvos társadalom összérdeke céljainak elérésében, az állatorvosi gyakorlati munka végzésében, az állatorvostan-hallgatók gyakorlati képzésében elismert, eredményes munkásságot folytatott.
Az emlékérem adományozására évente egy alkalommal a MÁOK területi szervezetei elnökségei javaslatai alapján az OKtatási Bizottság készíti elő a javaslatokat (Alapszabály III.9.§. 3. bek. f pontja szerint), és a döntést a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége hozza meg.

Az Emlékérmet a MÁOK elnöke az Állatorvos-tudományi Egyetem diplomakiosztó ünnepségén adja át. Évente két, kivételesen 4 személy tüntethető ki. A Magyar Állatorvosi Kamara, a magyar állatorvosok köztestülete a Mócsy Emlékérem adományozásáról az Emlékérem átadásával egyidőben oklevelet is ad a díjazottnak, és szakmai kiadványokban is ismerteti a kitüntetettek neveit és szakmai tevékenységük, életútjuk főbb eseményeit, ezzel is példát mutatva a következő állatorvos generációk számára.

A Mócsy Emlékérem eddigi díjazottjai:

2000-ben: Dr. Gráf Zoltán, Dr. Tömkő Pál, Dr. Vajdovich Károly

2001-ben:  Dr. Szabó Tamás, Dr. Krajcsovics László, Dr. Kökény Gábor

2002-ben:  Dr. Bölcskei István, Dr. Kálvin Mihály

2003-ban: Dr. Felkai Ferenc, Dr. Götli István, Dr. Nagy László

2004-ben: Dr. Jánosi István, Dr. Vona Ferenc

2005-ben: Dr. Marosi Jenő

2007-ben: Dr. Mátray Árpád

2008-ban: Dr. Kégl Tamás, Dr. Mile Sándor

2011-ben: Dr. Pardavi Andor, Dr. Móré Attila

2012-ben: Dr. Horváth László (Bács-Kiskun megye), Dr. Mezősi László, Dr. Mináry Péter

2015-ben: Dr. Szinku Mihály, Dr. Molnár Rezső

2016-ban:  Dr. Boros Imre, Dr. Mohai Imre

2017-ben: Dr. Bertóti Béla, Dr. Kárpáti Lászó, Dr. Gál Sándor

2018-ban: Prof. Dr. Varga István  

2019-ben: Dr. Varga József

2022-ben: Dr. Bognár Lajos

Az "Év állatorvosa" díj

Alapítva: 2002. március 6-án

Hatályos: 2009. január 01-től

A díjat a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) évente annak az állatorvosnak adományozza, aki a közvélemény előtt az állatorvosi Kart példamutatóan képviseli, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a magyar állatorvosi közösség érdekeinek érvényesítése és szélesebb körű társadalmi elismertsége érdekében, az állatorvosi hivatásról pozitív képet mutatva.

 A díjra jelölés feltételei:

  • a jelölt magyar állampolgár
  • a jelölt állatorvosi végzettséggel rendelkezik
  • a jelölt büntetlen előéletű
  • a jelölt tagja a Magyar Állatorvosi Kamarának (kivételes esetben a díj nem kamarai tagnak is adományozható)

A díjra jelölés határideje: minden év október 31. A díjra bármely kamarai tag jelölhet általa alkalmasnak tartott és a jelölés feltételeinek megfelelő állatorvost. A jelölést a MÁOK Országos Irodájára írásban, a jelölési határidőig lehet eljuttatni. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő kamarai tag nevét és kamarai nyilvántartási számát, a jelölt nevét, a díjra jelölés rövid indoklását. Minden kamarai tag csak egyetlen jelöltet ajánlhat, több tag jelölése esetén a jelölés érvénytelen.

A jelölési határidő lejártát követően a MÁOK Országos Irodája a díjra jelölteket listába veszi. A MÁOK Elnöksége a díj odaítéléséről döntő küldöttközgyűlés előtti ülésén ellenőrzi és véleményezi a jelöléseket abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a kiírásban megfogalmazott feltételeknek.

A díjat a MÁOK Küldöttközgyűlése ítéli oda a díjban megjelölt évet megelőző év utolsó küldöttközgyűlésén titkos szavazással. A díjat a legtöbb támogató szavazatot megszerzett jelölt kapja. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni, amikor is már csak a két legtöbb szavazatot elért jelöltre lehet érvényesen szavazni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a díjat a MÁOK országos Elnöksége titkos szavazással ítéli oda a két legtöbb szavazatot elért jelölt egyikének.

A díj átadásának időpontjáról és helyszínéről a MÁOK országos Elnöksége dönt.

A díjazott a Kamara számára az „év embere”. Az „év állatorvosa …” címet jogosult használni. Nyilatkozataiban az állatorvosi Kar értékeit hangsúlyozza, a magán állatorvoslás érdekeit közvetíti a nyilvánosság felé az év során.

A díjat első alkalommal 2002. évben a küldöttközgyűlés a díjszabályzat elfogadásával egyidőben ítélte oda.

A módosítás elfogadva 2008. december 09-én a Magyar Állatorvosi Kamara országos küldöttközgyűlése által.

Az "Év állatorvosa" cím eddigi díjazottjai:

2005-ben: Dr. Lorászkó Gábor

2006-ban: Dr. Sótonyi Péter

2007-ben: Dr. Gönczi Gábor

2010-ben: Dr. Bánfi András

2012-ben: Dr. Pintér Zsolt

2013-ban: Dr. Papp Ibolya

2014-ben: Dr. Zsoldos László

2016-ban: Dr. Koósz Attila  

2017-ben: Dr. Simanovszky Zoltán

2018-ban: Dr. Csikós Károly

2019-ben: Dr. Demjén Zsófia

2020-ban: Dr. Csuta Lajos

Magyar Állatorvosi Kamara Állatvédelmi díja

Alapítva: 2004. október 14-én

Alapító: Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK)

A díjra jelölés határideje: minden év október 31.

A Magyar Állatorvosi Kamara „Állatvédelmi díj”-a erkölcsi-szakmai elismerés, formája oklevél. A díjra a MÁOK bármely tagja jelölhet általa alkalmasnak tartott és a jelölés feltételeinek megfelelő természetes személyt vagy szervezetet. A jelölést a MÁOK Országos Irodájára írásban, a jelölési határidőig lehet eljuttatni.

A díjra jelölés feltételei:

  • a jelölt magyar állampolgárságú természetes személy vagy Magyarországon engedéllyel működő szervezet (egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy jogi személy)
  • a természetes személy jelölt büntetlen előéletű
  • a természetes személy jelölt tagja a Magyar Állatorvosi Kamarának (kivételes esetben a díj nem kamarai tagnak is adományozható)

Díjazható az állatvédelmi szempontból példa értékű, haladó szemléletű, tudományosan megalapozott vagy tudományos igényű egyszeri, többszöri vagy folyamatos cselekedet, törekvés, teljesítmény. Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a jelölés az állatok egészségügyével is összefüggő.

A díjazás folyamata:

Csak kamarai tag állatorvos nyújthat be a MÁOK országos irodáján részletes indoklással ellátott írásbeli, saját kezű aláírással ellátott jelölést a díjra a MÁOK Elnökségének címezve.

A jelölés határidejéig lehet beadni a tárgyévi díjra jelölést, az ezután érkező javaslatok már csak a következő évi díjazásnál vehetőek figyelembe (a MÁOK Elnöksége ez alól kivételt tehet).

A díjra jelöltek listáját a MÁOK országos irodája állítja össze és továbbítja a MÁOK Elnökségének, amely dönt, és a jelöltek közül lehetőleg évente csak egy díjazottat választ.

A MÁOK elnöke, alelnöke és főtitkára írja alá a díjat igazoló oklevelet.

A díj átadásának körülményeiről a MÁOK Elnöksége határoz, a díj átadására ünnepélyes körülmények között országos kamarai rendezvényen (pl. országos küldöttközgyűlésen) vagy lehetőség szerint az Állatorvostudományi Egyetem ünnepi tanácsülésén vagy évnyitóján kerül sor.

A Magyar Állatorvosi Kamara Állatvédelmi díjának eddigi díjazottjai:

2007-ben: Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

2011-ben: Dr. Szinesi András állatorvos

2014-ben: Zsámboki Balázs rendőr zászlós

2018-ban: Dr. Fodor Kinga állatorvos

2019-ben: Dr. Végh Ákos állatorvos


A fenti szabályzatot a MÁOK országos Küldöttközgyűlése 2019. május 8-i ülésén fogadta el.